Digital læring for alle?

juli 2, 2014
av Kristin

I går trådte kravet om universell utforming for nettsider i kraft. Lovverket definerer universell utforming slik:

«Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.» (fra Difi.no)

Men merkelig nok gjelder ikke dette kravet for IKT i skole og utdanning.

 

Etter å ha jobba med IKT og læring i mange år,  må jeg si at det som finnes av læringsplatformer som for eksempel Fronter og Itslearning, og andre ressurser som brukes i undervisningen, er langt unna å være tilgjengelige for alle. Jeg har prøvd å undersøke hvorfor loven ikke gjelder læring, men det er til nå ingen som har kunnet gi meg noen gode svar på det. Noen har sagt at det er fordi det faller inn under lovverk om rett til tilpassa utdanning. Jeg har lett gjennom Opplæringslova, men kan ikke si jeg finner noe som kan erstatte kravet om universell utforming her. Burde ikke læringsplatformer og læringsressurser også være tilpasset for alle, eller er de forbeholdt de funksjonsfriske og sterkeste elevene?

 

Funka Nu gjorde en undersøkelse om universell utforming i digitale læremidler i 2012. På IKT senterets sider står det skrevet om denne undersøkelsen, og de sier blant annet:

«Det er derfor bekymringsfullt når en ny rapport konkluderer med at de mest brukte læringsplattformene i grunnskolen er langt fra tilgjengelige for alle. Det betyr at mange elever, men også lærere og foreldre med ulike funksjonsnedsettelser, i beste fall vil ha store problemer med å benytte seg av læringsplattformene».

 

Difi skriver at formålet med loven om universell utforming er at alle skal ha lik tilgang på informasjon og tjenester. Hvorfor har de da ikke gjort det slik at loven gjelder for noe så viktig som læring? Man har da ingenting å tape på å lage læremidler tilgjengelig for alle. Snarere tvert om.  Det at en læringsressurs eller en læringsplatform funger for f.eks. svaksynte behøver ikke å si at den er laget kun for noen få. Det betyr at den er mer tilgjengelig for fler. Og det må da være en vinn-vinn- situasjon?

 

Kan du gi meg et godt svar på hvorfor det er slik?

Om

UX designer

4 Kommentarer

 1. |

  Hei Kristin!
  Du har rett i at skole- og utdanningssektoren er unntatt frå verkeområdet til diskriminering- og tilgjengelegheitslova § 14 og forskrift om universell utforming av IKT-løysingar.
  Ei nærmare grunngjeving for kvifor skole- og utdanningssektoren er unntatt, er beskrive i lovforarbeida til diskriminering- og tilgjengelegheitslova, Ot. prp. nr. 44 (2007 – 2008).

  Det kan framstå som noko uklart kvifor lovgjevar meinte at skole- og utdanningssektoren skulle vere unntatt, men kan grunngjevast i at universell utforming av IKT blir regulert i sektorlovgjevinga, IKT-løysingar i skole- og utdanningssektoren er ikkje retta mot allmennheiten, eller fordi det ligg føre ei plikt til individuell tilrettelegging.

  Difi jobbar for tida med ei utgreiing som gjeld skole- og utdanningssektoren si plikt til universell utforming av IKT-løysingar. Her vil vi sjå nærmare på forholdet mellom skole- og utdanningssektoren og regelverket om universell utforming av IKT etter gjeldande rett, og gjennomføre ei samfunnsøkonomisk analyse av konsekvensane ved å utvide regelverket sitt verkeområde til å også gjelde for skole- og utdanningssektoren.

  • Kristin
   |

   Hei Malin.
   Takk for svar.
   Jeg har hørt også at andre argumenterer for at utdanningsektoren ikke er retta mot almenheten. Men jeg vil nå si at den i veldig stor grad er det. alle går jo på skole i minimum 10 år. De fleste mye lenger.
   Det er fint å høre at Difi jobber med saken. Jeg er helt sikker på at samfunnet vil tjene på å utvide regelverket. Ikke bare økonomisk, men også på det sosiale og menneskelige plan.

 2. |

  Det er bra at det er engasjement rundt dette. Difi fører tilsyn etter forskrift for universell utforming av IKT. Tilsynet har som visjon eit samfunn utan digitale barrierar.

  Følg gjerne med på uu.difi.no som er tilsynet i Difi sin nettstad. Her legg vi ut informasjon om regelverket og rettleiing i det vi har kalla uu-skolen. Vi har også ein fagblogg der alle er velkomne til å bidra, uu.difi.no/uu-blogg. Her kan du blant anna lese mine innlegg i «Malins hjørne» der eg skriv litt om spørsmål tilsynet får.

  Malin – seksjonssjef i tilsyn for universell utforming av IKT

  • Kristin
   |

   Takk.
   Da skal jeg følge med på bloggen deres.

Legg igjen en kommentar